การผลิตกระดาษเช็ดฉลากส่วนตัวที่ดีที่สุดในประเทศจีน

QIMEI มืออาชีพของผู้ผลิตผ้าเช็ดทำความสะอาดฉลากส่วนตัว เราได้ทำงานร่วมกับลูกค้ากว่า 100 แบรนด์ทั่วโลก การลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนาทำให้แบรนด์ของลูกค้าแข่งขันได้มากขึ้นในตลาดผ้าเช็ดทำความสะอาด เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อผลิตผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรารับรองว่าทุกชุดตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด ดังนั้นคุณจึงสามารถไว้วางใจให้เราส่งมอบผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ

We have obtained almost all relevant certificates such as GMP Cosmetic, ISO 9001,ISO13485 ,BSCI ,ISO22716 and FDA.

Some factors you should consider if you are planning to create a wet wipes brand

Spunlace Nonwoven

When developing a wet wipes brand, choosing the right nonwoven fabric is essential. Spunlace nonwoven fabric is a popular choice due to its softness, strength, and absorbency. It is gentle on the skin, strong enough to withstand repeated wiping, and highly absorbent, making it an effective choice for wet wipes. It is also biodegradable and eco-friendly, which is increasingly important to environmentally conscious consumers. When selecting a nonwoven fabric, consider not only its softness, strength, and absorbency, but also its safety and environmental impact. Using high-quality spunlace nonwoven fabric can help create effective, safe, and eco-friendly wet wipes that meet the needs of your target audience. Ultimately, the right nonwoven fabric can make all the difference in creating a successful wet wipes brand.

PARAMETERS OUR SUGGESTION
Fiber Polyester/Viscose/Bamboo Custom blend 20%-100% Viscose
Grammage 30-100gsm
Pattern Mesh,plain,embossed,big dot, little dot
Only the best for your skin – purified water in every wipe

When producing wet wipes, QIMEI use purified water to ensure the wipes are free from impurities that may cause skin irritation or other issues. Purified water is water that has undergone a filtration process to remove impurities such as chemicals, minerals, and microorganisms.

Using purified water is important for maintaining the quality and safety of the wet wipes, as tap water may contain chemicals or minerals that can affect the wipes' effectiveness or cause skin irritation. Additionally, using purified water helps to extend the shelf life of the wipes by reducing the risk of bacterial growth or contamination.

At QIMEI, we use EDI ultrapure water system to make sure the puriest water for every piece of wipe.

The Formulation

As a wet wipes manufacturer, Qimei has the ability to develop customized formulations for clients according to their specific needs and requirements. We understand that different clients may have unique preferences or requirements for their wet wipes, which is why we offer the flexibility to create formulations tailored to their needs.

Our team of experienced professionals has the expertise to develop effective and safe formulations that meet or exceed industry standards. We carefully select high-quality ingredients and conduct rigorous testing to ensure that our formulations are safe, effective, and meet our clients' expectations.

In addition to creating custom formulations for our clients, we also offer the option to manufacture wet wipes using our clients' own formulations. This allows businesses to maintain control over their product's formulation and ensure that it meets their specific needs and preferences.

Wet Wipes Packing Material

At Qimei, we understand that the packaging of wet wipes is just as important as the quality of the wipes themselves. That's why we offer a range of packaging materials that are designed to keep wet wipes fresh and protected.

Our packaging materials are made from safe, durable, and eco-friendly materials, and are available in a variety of sizes and styles to meet the unique needs of our clients. We offer different types of packaging materials to choose from, including:

  • Resealable flow packs: Flow packs are the most popular choice for wet wipes, closure with sticker / plastic cover (Lid/cap), as they allow for easy access and help to keep the wipes fresh and moist. We offer different sizes and shapes of resealable flow packs to meet different needs.

  • Canisters: Canisters are another popular packaging option, as they provide a convenient and hygienic way to store and dispense wet wipes. Our canisters are made from high-quality materials that are resistant to moisture and other environmental factors.

  • Box: Box packing provides a more substantial and stable container for the wipes, making it ideal for use in homes, offices, or other settings where multiple wipes may be needed. The box can also be easily refilled, reducing waste and providing a cost-effective solution.
  • Bucket packing: is a larger format that can hold more wipes, making it suitable for high-traffic areas or situations where frequent cleaning is required. The bucket's airtight seal helps keep the wipes moist and prevents contamination, making it an ideal option for industrial or commercial use
  • Sachets: For on-the-go use, sachets are a convenient option that can easily fit in a purse or pocket. Our sachets are made from lightweight materials that are easy to open and dispose of.

All of our packaging materials are customizable to meet the specific needs of our clients, including branding,laminated packing film, labeling, plastic lid/cap and other customization options. We work closely with our clients to ensure that their packaging is not only functional, but also aligns with their brand and marketing goals.

Quality Control & Innovation

At Qimei Group, we are dedicated to providing high-quality wet wipes that exceed our customers' expectations. To achieve this, we have established a robust quality control system that covers every aspect of our manufacturing process. Our experienced team of professionals is trained to identify and address any potential quality issues that may arise.

Our quality control procedures begin with careful selection of raw materials from trusted suppliers who meet our quality standards. At each stage of production, our wet wipes undergo rigorous testing and inspection to ensure that they meet our strict quality requirements. We test for factors such as absorbency, softness, durability, and resistance to tearing, as well as for the presence of any contaminants or impurities.

In addition to our internal quality control procedures, we collaborate closely with our suppliers and customers to maintain high levels of quality throughout the supply chain. We carefully select our suppliers based on their quality record, and we work closely with our customers to understand their specific quality requirements and expectations.

1bc67bc5-4476-439c-9620-e3fa04d124d0exhibition photos

ให้รู้เรื่องละกัน

Ready to take your wet wipes to the next level? Qimei has you covered.